Welkom

op de website van de Wmo Cliëntenraad Utrecht

De Wmo Cliëntenraad adviseert de gemeente bij het maken van beleid over alles wat te maken heeft met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet maakt de gemeente verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van uiteenlopende zaken, zoals woningaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met een handicap, spreekuren bij buurtteams en hulp en begeleiding van mensen die niet volledig zelfstandig kunnen leven.

Visie

Alle burgers van gemeente Utrecht moeten volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Als de zelfredzaamheid en participatie in gevaar komen, moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning. Dit dient het uitgangspunt te zijn voor het Wmo-beleid van de gemeente.

De Wmo Cliëntenraad heeft de beschikking over een brede informatiestroom vanuit burgers, belangengroepen, instanties en wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat de beleidsontwikkeling door de gemeente maximaal ten goede komt aan de burgers. De burger heeft daardoor optimaal invloed op de leefbaarheid en dienstverlening in zijn/haar directe omgeving.

Missie

Vanuit de goede contacten in de samenleving streeft de Wmo Cliëntenraad van de gemeente Utrecht naar het geven van onafhankelijke, gevraagde en ongevraagde, kwalitatief hoogwaardige adviezen aan het college van burgemeester & wethouders op het terrein van zorg en welzijn en draagt zo bij aan het Wmo-beleid van de gemeente.

Kernwaarden

Deze visie en missie zijn gestoeld op een aantal kernwaarden. Dit zijn:

 • onafhankelijkheid
 • representativiteit
 • integriteit
 • transparantie
 • respect
 • kwaliteitsbewustzijn

Deze waarden gelden zowel voor de organisatie van de Wmo Cliëntenraad als voor het externe functioneren van de raad.

Strategische doelstellingen

De Wmo Cliëntenraad zoekt een actieve en constructieve relatie met de gemeente en wil dat realiseren door:

 • Vroegtijdig invloed te hebben op het gemeentelijk Wmo-beleid
  De Wmo Cliëntenraad is een participerende adviesraad en wil door de gemeente vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke Wmo-beleid.
 • Zelf thema’s aan te dragen
  De Wmo Cliëntenraad draagt actief onderwerpen aan die zij van belang acht en is zo medebepalend voor de Wmo-agenda van de gemeente Utrecht.

De Wmo Cliëntenraad streeft daarnaast naar kwalitatief goede adviezen en wil dat realiseren door:

 • Goed op de hoogte zijn van wat er speelt
  De Wmo Cliëntenraad zoekt actief contact met het (werk)veld. De raad onderzoekt en weegt de belangen van belanghebbenden en komt zo tot een onafhankelijk advies.
 • Vroegtijdig te signaleren
  De Wmo Cliëntenraad signaleert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete adviezen aan de gemeente Utrecht.

Contact

Op deze site kunt u informatie vinden over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de manier waarop u als Wmo-gebruiker inspraak kunt hebben in het beleid van de gemeente Utrecht. Dat kan bijvoorbeeld door contact op te nemen met de Wmo Cliëntenraad Utrecht.

Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Wmo Cliëntenraad daar aandacht aan moet besteden, laat het ons dan weten!

Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u met ons contact kunt opnemen.

« teruglees verder »