Samenstelling | Structuur

De Wmo Cliëntenraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad heeft maximaal 14 leden. De leden zijn vrijwilligers, die zich committeren voor minimaal twee uur per week. Ze zijn ervaringsdeskundige, professioneel of anderszins betrokken bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en weten wat er in de gemeente Utrecht speelt op dat gebied. Maandelijks komt de Cliëntenraad plenair bijeen. Het verslag van de bijeenkomsten wordt gepubliceerd op deze website.

Beleidsvelden
De Cliëntenraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op het beleidsveld Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo). Conceptadviezen, geformuleerd door leden van de Cliëntenraad, worden plenair door de raad in een vergadering besproken en vastgesteld.

Relatie met het college van burgemeester en wethouders
De Wmo Cliëntenraad heeft een vast contactpersoon bij de gemeente, de strategisch adviseur sociaal domein. Het college behandelt de gevraagde en ongevraagde adviezen van de raad en koppelt de bevindingen van het college terug. Er vindt indien nodig overleg plaats met de raad. De raad nodigt op regelmatige basis gemeenteraadsleden of -adviseurs uit om overleg te voeren over de stand van zaken.

Relatie met netwerkgroepen
De Wmo Cliëntenraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen / achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De raad zorgt ervoor – door contacten met de netwerkgroepen / achterban – tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen / achterban leveren in veel gevallen een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. Voorbeelden van netwerkgroepen / achterban waarmee op dit moment structurele contacten worden onderhouden zijn: Cosbo, Solgu, Maatschappelijk Netwerk Utrecht.

Samenstelling

Per 1 januari 2020 is de samenstelling van de Wmo Cliëntenraad als volgt:

  • Voorzitter: Saskia Batenburg
  • Vice-voorzitter: Dennis van Elten
  • Penningmeester: Jakko Geluk
  • Leden: Frans van der Pas, Fuat Akbulut, Jenny Hasselbaink, Annelies de Jong, Marianne Komen, Reinie Groothoff, Seppe Jenner, Willem Krijnen, Aad Burger
  • Ondersteuner: Lindy Brouwer-van Laarhoven
  • Adviseur: Pim Bout

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode kan met maximaal één termijn van drie jaar worden verlengd. De leden committeren zich voor minimaal 3 uur per week.

Even voorstellen…

Nieuwe leden

Hebt u affiniteit met en belangstelling voor de uitvoering van de Wmo in Utrecht? Wilt u meer weten over onze Cliëntenraad of wilt u lid worden? Meldt u zich dan aan via info@wmoclientenraadutrecht.nl en wij nemen contact met u op.

« teruglees verder »