Wie zijn wij?
De Wmo Cliëntenraad Utrecht (Wmo CR) adviseert de gemeente bij het opstellen van beleid over alles wat te maken heeft met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet maakt de gemeente verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van uiteenlopende zaken, zoals voorzieningen in huis voor mensen met een beperking, spreekuren bij buurtteams en hulp en begeleiding van mensen die niet volledig zelfstandig kunnen leven. De Wmo CR kijkt naar wat de gemeente Utrecht van plan is, maar ook naar hoe het beleid wordt uitgevoerd.

Visie

Alle burgers van de gemeente Utrecht moeten volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Als de zelfredzaamheid en participatie in gevaar komen, moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning. Dit dient het uitgangspunt te zijn van het Wmo-beleid van de gemeente.
De Wmo CR heeft de beschikking over een brede informatiestroom vanuit burgers, belangengroepen, instanties en wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat de beleidsontwikkeling door de gemeente maximaal ten goede komt aan de burgers. De burger heeft daardoor optimaal invloed op de leefbaarheid en dienstverlening in zijn/haar directe omgeving.

Missie

Vanuit de goede contacten in de samenleving streeft de Wmo CR van de gemeente Utrecht naar het geven van onafhankelijke, gevraagde en ongevraagde, kwalitatief hoogwaardige adviezen aan het college van burgemeester & wethouders op het terrein van zorg en welzijn en draagt zo bij aan het Wmo-beleid van de gemeente.

Kernwaarden

Deze visie en missie zijn gestoeld op een aantal kernwaarden. Dit zijn:

 • onafhankelijkheid
 • representativiteit
 • integriteit
 • transparantie
 • respect
 • kwaliteitsbewustzijn

Deze waarden gelden zowel voor de organisatie van de Wmo CR als voor het extern functioneren van de raad.

Strategische doelstellingen

De Wmo Cliëntenraad zoekt een actieve en constructieve relatie met de gemeente en wil dat realiseren door:

 • Vroegtijdig invloed te hebben op het gemeentelijk Wmo-beleid
  We zijn een participerende adviesraad en willen door de gemeente vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke Wmo-beleid.
 • Zelf thema’s aan te dragen
  De Wmo CR draagt actief onderwerpen aan die zij van belang acht en is zo medebepalend voor de Wmo-agenda van de gemeente Utrecht.

De Wmo Cliëntenraad streeft daarnaast naar kwalitatief goede adviezen en wil dat realiseren door:

 • Goed op de hoogte zijn van wat er speelt
  We zoeken actief contact met het (werk)veld. De Wmo CR onderzoekt en weegt de verschillende belangen en komt zo tot een onafhankelijk advies.
 • Vroegtijdig te signaleren
  De Wmo CR signaleert trends en ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete adviezen aan de gemeente Utrecht.

Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u met ons contact kunt opnemen.