De Tweede Kamer debatteert op 23 juni met minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) over het persoonsgebonden budget (pgb). Met oog op dit debat heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de Kamer een aantal aandachtspunten meegegeven. De aandachtspunten zijn per mail verzonden aan de vaste Kamercommissie voor VWS.

Toegang tot pgb: uitvoerbaar en uitlegbaar
De VNG pleit voor uniforme toegangs- en uitvoeringskaders als ondersteuning voor gemeenten. In plaats van aan vaststaande, verplichte regels denkt de VNG meer aan leidraden, kaders en handreikingen en dergelijke (overigens wel voorzien van heldere (juridische) gronden om een pgb toe te kennen of af te wijzen).

Toegankelijk pgb: van wantrouwen naar vertrouwen
De VNG wil het pgb beschikbaar maken en houden voor inwoners voor wie het past. Daarvoor is (landelijke) ondersteuning nodig bij het (beter) inrichten van de toegang zodat de juiste personen gebruik kunnen maken van het pgb en voorkomen wordt dat kwetsbare inwoners en inwoners waarvoor het instrument niet geschikt is een pgb krijgen. De VNG pleit voor training, professionalisering en deskundigheidsbevordering van de toegang.

Aandacht voor informele zorg
Informele zorg heeft zijn eigen plek binnen het systeem. Het is vaak een efficiënte, gewenste en goedkope oplossing. Zorgpunten hierbij zijn:
* Het gebruik van het pgb als inkomensvoorziening waardoor een zorgverlener financieel afhankelijk kan worden van het verlenen van zorg;
* De kwaliteit van de zorg(verlener).

Ook op dit punt zou moeten worden ingezet op het aanreiken van landelijke richtlijnen voor lokale handvaten.

Aandacht voor toezicht op en fraude door malafide zorgaanbieders
Een wens van gemeenten is om meer gegevens te kunnen delen, om de (openbare) bronnen slimmer te combineren, en om slimmer met de ketenpartners samen te werken. Zo kan efficiënter worden opgetreden tegen malafide zorgverleners.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, juni 2022

Deel dit bericht: