Er zijn structureel extra middelen nodig wanneer patiënten en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) meer impact en bereik willen hebben, schrijft demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Een definitief besluit over meer subsidie laat zij aan haar eventuele opvolger. De huidige financieringsopzet voor de tweehonderd pg-organisaties die het ministerie van VWS ondersteunt, loopt eind volgend jaar af. Van Ark geeft zelf enkele inhoudelijke richtingen die pg-organisaties in de toekomst op kunnen gaan om ervoor te zorgen dat ze meer impact en bereik hebben. “Deze inhoudelijke oplossingsrichtingen kunnen evenwel alleen echt gestalte krijgen wanneer er ook structureel extra middelen beschikbaar worden gemaakt voor de subsidiëring van pg-organisaties”, aldus Van Ark.

Potentiële doelgroep

In de praktijk richten patiëntenverenigingen zich bijvoorbeeld niet alleen op de eigen leden of donateurs, haalt de minister aan. En zij denkt dat dit verder gestimuleerd kan worden in een nieuw beleidskader. Zo kunnen pg-organisaties toegankelijker worden voor de gehele potentiële doelgroep.

Strategie

In een nieuwe regeling moeten pg-organisaties ook gestimuleerd worden om zich bezig te houden met strategische planvorming. Door zorgvuldig met de achterban en stakeholders overleg te voeren, zouden ze hierdoor meer maatschappelijke impact hebben.

Levensfases

Verder denkt Van Ark aan het verruimen van de toelatingscriteria voor pg-organisaties zodat ze een enkele aandoening overstijgen en meer georganiseerd zijn rond een thema. Zij merkt namelijk op dat het per aandoening verschilt voor welke uitdagingen mensen staan. Chronisch zieken zijn bijvoorbeeld meer gefocust op het meedoen in de maatschappij en ook verschilt de uitdaging per leeftijd en levensfase. “De herkenning zit daarbij meer in de aard van de levensvragen dan in de specifieke aandoening of beperking die iemand heeft. Het huidige beleidskader is nu alleen gericht op organisaties die rondom een aandoening georganiseerd zijn”, aldus de minister.

Extra ondersteuning

In een nieuw beleidskader moeten pg-organisaties verder een stimulans krijgen om tijdelijke extra professionele ondersteuning te krijgen. Nu worden de vrijwilligers van een organisatie al snel overvraagd waardoor de continuïteit soms in gevaar komt. Tijdelijke extra ondersteuning kan de impact en het bereik van een organisatie structureel verhogen.

Regionaal niveau

Van Ark schrijft dat met ontwikkelingen zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek steeds meer beslissingen over de inrichting van de zorg op regionaal niveau worden gemaakt. Maar de financiering van pg-organisaties is juist gericht op landelijke vertegenwoordiging. Zij ziet dat die regionale vertegenwoordiging versterking nodig heeft, maar in wat voor vorm en of dat in het nieuwe beleidskader al komt, is nog niet duidelijk.

Deel dit bericht: