Lopende Zaken | Planning

De leden van de Wmo Cliëntenraad Utrecht zetten zich in om alle inwoners van Utrecht die gebruik (willen) maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W.

Dit doet de Cliëntenraad niet alleen. De raad staat open voor de inbreng van netwerkgroepen en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoekt de Cliëntenraad ook actief contact met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, andere cliëntenraden, zorginstellingen, etc. Zo bouwen we als het ware aan een schil van deskundigen rond onze raad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de Cliëntenraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

De Adviesraad is benieuwd of u nog suggesties of vragen voor ons hebt.

« teruglees verder »