Adviesaanvraag

De Wmo Cliëntenraad Utrecht geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsplannen, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid. We kijken naar ieder advies met de ogen van inwoners met een beperking. Wat betekent een advies voor hen? Daarbij maakt de cliëntenraad gebruik van de input van de netwerkgroepen van belangenbehartigers. Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van onze cliëntenraad, maar is natuurlijk vrij in de keuze deze adviezen wel of niet bij het te voeren beleid te betrekken.

Naast advisering kan de cliëntenraad ook ongevraagd signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen tijdens het overleg met de contactpersoon bij de gemeente.

Uit te brengen adviezen

De cliëntenraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Archief
Als u wilt weten welke adviezen de cliëntenraad de afgelopen jaren naar het college van B&W heeft gestuurd, klik dan hier voor ons archief.

Lopende zaken

De leden van de Wmo Cliëntenraad Utrecht zetten zich in om alle inwoners van Utrecht die gebruik (willen) maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zo goed mogelijk te vertegenwoordigen door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W. Belangrijke onderwerpen zijn voor ons de hulp bij het huishouden en hulpmiddelen, maar ook wonen voor mensen met een beperking.

Dit doet de cliëntenraad niet alleen. We staan altijd open voor de inbreng van netwerkgroepen en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoekt de cliëntenraad ook actief contact met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, andere cliëntenraden, zorginstellingen, etc. Zo bouwen we als het ware aan een schil van deskundigen rond onze raad. Een actieve wisselwerking tussen de ‘schil’ en de cliëntenraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.